Абонаментно счетоводно обслужване;
Обработка на заплати, ТРЗ обслужване, администриране на човешки ресурси;
Счетоводни и данъчни консултации;
Регистрация на фирми;
Съставяне на междинни и годишни финансови отчети, данъчни декларации.

Независим финансов одит
Други подобни на одит услуги
    Ангажимент за преглед
    Ангажимент за договорени процедури
    Ангажимент за компилиране
Консултации в областта на преобразуване на търговски дружества и бизнескомбинации
Бизнес анализи

услуги Христова Одит

Независим финансов одит

Целта на одита е да повиши степента на доверие на потребителите във финансовия отчет. Това се постига чрез изразяването на мнение от страна на одитора за това дали финансовият отчет е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане. В случая на повечето рамки с общо предназначение това мнение е за това дали финансовият отчет е представен достоверно във всички съществени аспекти, или дава вярна и честна представа в съответствие с общата рамка.

Одиторския процес включва проверката на:

  1. Спазване принципите на счетоводството;
  2. Последователно прилагане на приетата счетоводна политика;
  3. Достоверно отразяване на активите, пасивите и дейността на предприятието;
  4. Процеса на счетоводно приключване;
  5. Ефективност на вътрешния контрол;
  6. Проверка на съответствието между информацията във финансовия отчет, в отчета за управлението и всяка друга информация, която управлението представя заедно с одитирания финансов отчет.

Одиторския процес също включва и оказване на помощ и методическо ръководство при изготвяне на финансовите отчети по Националните и Международните стандарти за финансови отчети.

 

Други подобни на одит услуги

Ангажимент за  преглед

Целта на ангажимента за извършване на преглед е да позволи на одитора да заяви, че въз основа на процедури, които не осигуряват всички доказателства, изисквани при извършването на един одит, нищо не му е станало известно, което да му дава основание да счита, че финансовият отчет не е изготвен, във всички съществени аспекти, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане.

Ангажимент за  договорени процедури 

Ангажимент, при който одиторът се ангажира да извърши такива процедури от одиторско естество, за които той, предприятието и всички определени трети страни са постигнали договореност, както и да издаде доклад за фактическите констатации. Получателите на доклада следва да формират свои собствени изводи от доклада на одитора.

Ангажимент за компилиране 

Ангажимент, при който счетоводните експертни умения, за разлика от одиторските експерти умения, се използват за събиране, класифициране и обобщаване на финансова информация.

Консултации в областта на преобразуване на търговски дружества и бизнескомбинации

Консултации свързани със счетоводните и данъчните аспекти на операциите по вливане, сливане, отделяне, разделяне и промяна в правната форма на търговските дружества.

Бизнес анализи

Представлява съвкупност от задачи и техники, използвани за да бъдат разбрани структурата, политиките и операциите на една организация и да се предложат решения, които да помогнат за постигане на определени резултати.

Бизнес анализът позволява да се трансформират бизнес данните в знания и стратегически решения.

 

Често задавани въпроси и полезни статии

Правила за изготвяне на график за използване на платен годишен отпуск

Трябва ли работниците и служителите да полагат подпис във ведомостта, когато трудовото им възнаграждение се изплаща по банков път?

Ако доходът подлежи на облагане в Република България и ЧФЛ следва да подаде декларация по чл. 55, ал. 2 от ЗДДФЛ, ще представлява ли технически проблем обстоятелството, че не разполагате с личните данни на платците на дохода?

Подлежи ли на облагане с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ наемодателят – чуждестранно физическо лице (ЧФЛ), за получения доход от други ЧФЛ при отдаване на недвижимо имущество под наем?

Извършване на доставка на строителни и монтажни дейности по климатизация на обекти на територията на държава – членка на ЕС и с получател данъчно задължено лице – място на изпълнение и задължение за начисляване на ДДС

всички публикации в Полезно

За Христова Одит

Дружеството е създадено и функционира като дружество за одит и консултации от регистрирания одитор, дипломиран експерт-счетоводител Даниела Христова през 2008година. Дейността си като регистриран одитор е осъществявала от 2001година до 2008година чрез специализирано одиторско предприятие, а преди това, от 1996година и като помощник – одитор. Д.е.с. Даниела Христова е участвала в одити (като отговорен за […]

научете повече

разработено от creativedesign.bg