Абонаментно счетоводно обслужване;
Обработка на заплати, ТРЗ обслужване, администриране на човешки ресурси;
Счетоводни и данъчни консултации;
Регистрация на фирми;
Съставяне на междинни и годишни финансови отчети, данъчни декларации.

Независим финансов одит
Други подобни на одит услуги
    Ангажимент за преглед
    Ангажимент за договорени процедури
    Ангажимент за компилиране
Консултации в областта на преобразуване на търговски дружества и бизнескомбинации
Бизнес анализи

услуги Спийд Консулт

Абонаментното счетоводно обслужване представлява комплексна услуга, по събиране от клиента, сводиране и обработка на първични документи, както за целите на установяване на месечните резултати по ЗДДС и финансовия резултат, така и за отчитане пред съответната Териториална дирекция на НАП. Услугата включва и подготовка и обработка на документи по работните заплати и отчитане пред институциите, а също и съставяне на годишен финансов отчет и при необходимост или желание от страна на клиента – междинни финансови отчети, при спазване на разработена, съгласно спецификата на съответното предприятие и стандарти за финансово отчитане счетоводна политика. Част от пакета е и отчитането и представянето на необходимите декларации и документи пред съответни институции (НАП, НСИ, Агенция по вписванията).

Практиката е да се работи с клиентите при условия на постоянна комуникация и при съобразяване на техните нужди – от консултации, от съдействие пред институции и в удобно за тях време.
Представителството и предаването на съответните регистри и отчети пред институциите сме приели да става изключително по електронен път, като изключение от това правило се прави само при обективна невъзможност тези действия да бъдат извършвани по приетия за работа начин.

При избиране на тази услуга Вие получавате пълно счетоводно обслужване с високо качество, като ние се ангажираме и встъпваме в качеството на съставител на Вашите финансови отчети, съгласно чл. 34, ал.2 от Закона за счетоводството.

Услугата не включва опериране (теглене, нареждане) със средства по банкови сметки на клиентите.

Обработка на заплати, ТРЗ обслужване, администриране на човешки ресурси. Ние предлагаме модерен начин на обслужване на предприятията по отношение на обработката, документирането и взаимоотношенията с персонала на клиента, във връзка с трудовите и облигационните правоотношения. Предлагаме услуга включваща администрирането, изцяло външно за предприятията, на сложния и трудоемък процес свързан с персонала им. Това включва: съставяне на трудови договори, регистрирането им в съответната ТД на НАП, изготвяне на документи свързани с назначаване, графици при посменно полагане на труда, графици и следене на отпуски, издаване на документи за стаж и възнаграждения при поискване, изработка на ведомости за работни заплати, съставяне на персонални фишове, отчитане на болничните листове, представителство пред институциите, граждански договори, деклариране на данни за персонала и дължимите осигурителни и данъчни вноски пред НАП, съставяне на платежни нареждания за бюджета.

Сравнително неразпространен елемент все още е разплащането на възнаграждения, чрез масов превод по разплащателни сметки на работниците и служителите. При приемане на такъв подход ние Ви предлагаме, поемайки целия ангажимент по обслужване на специалната сметка (която Вие имате ангажимент само да захранвате), да осигурим винаги срочното и точно изплащане на месечните възнаграждения на Вашите работници и служители, дължимите вноски към бюджета, съставяне на фишове за всеки работник и/или служител поотделно в плик, при спазване на пълна конфиденциалност – както спрямо трети лица, така и спрямо и между самите служители.

Счетоводни и данъчни консултации. Предлагаме консултации свързани с данъчни и счетоводни проблеми, като отговорите които получавате са винаги аргументирани и подкрепени с текстове от нормативните актове и/или мнения от специализирани издания. При необходимост ще Ви предложим и контакт с юридически съветник в конкретната област, в зависимост от характера на проблема Ви.

Регистрации на фирми. Предлагаме подготовка на документи, съдействие и представителство пред Агенция по вписванията, Търговски регистър, при регистрация, пререгистрация, промяна в обстоятелствата на търговски дружества.

Съставяне на междинни и годишни финансови отчети, данъчни декларации. С тази услуга Ви предлагаме да бъдем съставители на Вашите финансови отчети, в качеството ни на Специализирано счетоводно предприятие и в съответствие със Закона за счетоводството. Съобразно изискванията на редица данъчни закони, физическите и юридическите лица следва да подават данъчни декларации, с които декларират определени обстоятелства, доходи и др. Ние можем да бъдем Вашия незаменим помощник при попълване и подаване на такива декларации, както и при следене на сроковете в които следва да се направи това.

Която и от предлаганите услуги да изберете ще получите индивидуален подход според Вашите изисквания, нужди и възможности, включително и при формиране на цената за съответната услуга.

Определянето на цената за избраната услуга е въз основа на определен брой фактори – документооборот, брой на наетия персонал, изисквани отчети извън общо установените, специфични регистрации (например по ЗДДС), изискване за брой посещения на обекти на клиента или за осигуряване на член на екипа на място и др.

 

Често задавани въпроси и полезни статии

Правила за изготвяне на график за използване на платен годишен отпуск

Трябва ли работниците и служителите да полагат подпис във ведомостта, когато трудовото им възнаграждение се изплаща по банков път?

Ако доходът подлежи на облагане в Република България и ЧФЛ следва да подаде декларация по чл. 55, ал. 2 от ЗДДФЛ, ще представлява ли технически проблем обстоятелството, че не разполагате с личните данни на платците на дохода?

Подлежи ли на облагане с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ наемодателят – чуждестранно физическо лице (ЧФЛ), за получения доход от други ЧФЛ при отдаване на недвижимо имущество под наем?

Извършване на доставка на строителни и монтажни дейности по климатизация на обекти на територията на държава – членка на ЕС и с получател данъчно задължено лице – място на изпълнение и задължение за начисляване на ДДС

всички публикации в Полезно

За Спийд Консулт

СПИЙД КОНСУЛТ ООД е регистрирано през 2007г. с цел да предоставя счетоводни услуги и данъчни консултации в качеството му на специализирано счетоводно предприятие, при постоянно повишаване на квалификацията на заетите в дружеството и като прилага всички съвременни технически средства. От момента на създаването на дружеството до сега са ни се доверили дружества, осъществяващи дейности в […]

научете повече

разработено от creativedesign.bg