Абонаментно счетоводно обслужване;
Обработка на заплати, ТРЗ обслужване, администриране на човешки ресурси;
Счетоводни и данъчни консултации;
Регистрация на фирми;
Съставяне на междинни и годишни финансови отчети, данъчни декларации.

Независим финансов одит
Други подобни на одит услуги
    Ангажимент за преглед
    Ангажимент за договорени процедури
    Ангажимент за компилиране
Консултации в областта на преобразуване на търговски дружества и бизнескомбинации
Бизнес анализи

За Христова Одит

Дружеството е създадено и функционира като дружество за одит и консултации от регистрирания одитор, дипломиран експерт-счетоводител Даниела Христова през 2008година. Дейността си като регистриран одитор е осъществявала от 2001година до 2008година чрез специализирано одиторско предприятие, а преди това, от 1996година и като помощник – одитор.

Д.е.с. Даниела Христова е участвала в одити (като отговорен за ангажимента одитор или като член на екипа) на финансови отчети на предприятия в сферата на:
– Енергетика и електроразпределение;
– Хотелиерство и ресторантьорство;
– Внос и разпространение на нови автомобили;
– Строителство;
– Производство в областта на текстилната промишленост;
– Търговия на едро;
– Производство в областта на хранително – вкусовата промишленост;
– Непроизводствена сфера – услуги;
– Селско стопанство – зърнопроизводство, технически култури, животновъдство.

Богатия опит натрупан в дългогодишната практика на одитор е гаранция за качественото и навременно провеждане на одита на финансови отчети при спазване изискванията на Международните стандарти за одит, постоянна комуникация с ръководството и персонала определен за работа по одита на проверяваното дружество, използване на автоматизирани процедури и специализиран софтуер способстващи за намаляване цената и времето за одит.

 

Често задавани въпроси и полезни статии

Правила за изготвяне на график за използване на платен годишен отпуск

Трябва ли работниците и служителите да полагат подпис във ведомостта, когато трудовото им възнаграждение се изплаща по банков път?

Ако доходът подлежи на облагане в Република България и ЧФЛ следва да подаде декларация по чл. 55, ал. 2 от ЗДДФЛ, ще представлява ли технически проблем обстоятелството, че не разполагате с личните данни на платците на дохода?

Подлежи ли на облагане с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ наемодателят – чуждестранно физическо лице (ЧФЛ), за получения доход от други ЧФЛ при отдаване на недвижимо имущество под наем?

Извършване на доставка на строителни и монтажни дейности по климатизация на обекти на територията на държава – членка на ЕС и с получател данъчно задължено лице – място на изпълнение и задължение за начисляване на ДДС

всички публикации в Полезно

услуги Христова Одит

Независим финансов одит Целта на одита е да повиши степента на доверие на потребителите във финансовия отчет. Това се постига чрез изразяването на мнение от страна на одитора за това дали финансовият отчет е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане. В случая на повечето рамки с общо […]

научете повече

разработено от creativedesign.bg