Абонаментно счетоводно обслужване;
Обработка на заплати, ТРЗ обслужване, администриране на човешки ресурси;
Счетоводни и данъчни консултации;
Регистрация на фирми;
Съставяне на междинни и годишни финансови отчети, данъчни декларации.

Независим финансов одит
Други подобни на одит услуги
    Ангажимент за преглед
    Ангажимент за договорени процедури
    Ангажимент за компилиране
Консултации в областта на преобразуване на търговски дружества и бизнескомбинации
Бизнес анализи

Извършване на доставка на строителни и монтажни дейности по климатизация на обекти на територията на държава – членка на ЕС и с получател данъчно задължено лице – място на изпълнение и задължение за начисляване на ДДС

Тема: Данъци, ЗДДС

Тези услуги са свързани със строителни и монтажни дейности по недвижим имот, намиращ се на територията на държава – членка на ЕС. На основание чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС мястото на изпълнение на тези доставки ще бъде там, където се намира недвижимият имот, в случая на територията на държава – членка.

При положение, че извършваните услуги не са свързани с недвижим имот (когато получател по доставката на услугата е данъчно задължено лице), мястото на изпълнение на доставката на услугата ще се определи съобразно разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС и ще бъде на територията на страната, в която получателят е установил независимата си икономическа дейност. Получател е данъчно задължено лице, регистрирано за целите на ДДС в държавата – членка където се осъществява доставката и в този случай мястото на изпълнение на доставката на услугата ще бъде на територията на държавата – членка.

Материалите и консумативите, които са закупени в България и ще бъдат транспортирани до територията на държавата – членка, за да бъдат монтирани, следва да се има предвид, че от значение за облагането е сключения между страните договор, дали същите са включени в цената на извършваната строителна услуга или имат отделна цена. Разпоредбата на чл. 128 от ЗДДС може да бъде приложена единствено, ако плащането е определено общо.

Също така, следва да се има в предвид и разпоредбата на чл. 17, ал. 4 от ЗДДС. Съгласно същата място на изпълнение при доставка на стока, която се монтира или инсталира от или за сметка на доставчика, е мястото, където се монтира или инсталира стоката. В случая – мястото на изпълнение на доставката на услугата ще бъде на територията на държава – членка.

 

всички публикации в Полезно

 
разработено от creativedesign.bg