Абонаментно счетоводно обслужване;
Обработка на заплати, ТРЗ обслужване, администриране на човешки ресурси;
Счетоводни и данъчни консултации;
Регистрация на фирми;
Съставяне на междинни и годишни финансови отчети, данъчни декларации.

Независим финансов одит
Други подобни на одит услуги
    Ангажимент за преглед
    Ангажимент за договорени процедури
    Ангажимент за компилиране
Консултации в областта на преобразуване на търговски дружества и бизнескомбинации
Бизнес анализи

Новини и полезни статии

Правила за изготвяне на график за използване на платен годишен отпуск

Правото на платен годишен отпуск е следствие от размера на трудовия стаж. Работника или служителя следва да е работил най-малко 8 месеца по трудово правоотношение. КТ регламентира минималния размер на платения годишен отпуск (чл. 155, ал. 4) – 20 работни дни.

По отношение на ползването на този отпуск е в сила следното правило: разреша се наведнъж или на части, като се ползва в съответствие с изготвения от работодателя график (чл. 172). » прочетете повече…

 

Трябва ли работниците и служителите да полагат подпис във ведомостта, когато трудовото им възнаграждение се изплаща по банков път?

Тема: Трудово право

Относно документална обоснованост и признаване на разхода за трудови възнаграждения съгласно ЗКПО и Закон за счетоводството:
Ведомостта за заплати (разплащателната ведомост) е първичен счетоводен документ, който засяга дейността на предприятието и съгласно изискванията на чл. 7, ал.2 от ЗСч съдържа най-малко следната информация:
– наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
– дата на издаване;
– предмет и стойностно изражение на стопанската операция;
– име, фамилия и подпис на съставителя. Следователно за извършеното начисление (по чл. 128, т. 1 от КТ), лицето, което има право да представлява, респ. управлява предприятието на работодателя полага подпис относно извършеното начисление, като правило върху самата ведомост за заплати. » прочетете повече…

 

Ако доходът подлежи на облагане в Република България и ЧФЛ следва да подаде декларация по чл. 55, ал. 2 от ЗДДФЛ, ще представлява ли технически проблем обстоятелството, че не разполагате с личните данни на платците на дохода?

Казус: Испански гражданин – собственик на апартамент, находящ се в гр. К………., през 2009 г. е предоставял апартамента си за временно ползване на наематели – физически лица, испански граждани. Последните са плащали наемната цена за ползването на апартамента по банкова сметка на наемодателя в Кралство Испания. Реализираният доход е в размер на 3581,22 лв. по курса на БНБ към датата на получаването, като както наемодателят, така и наемателите са местни лица на Кралство Испания.

Съгласно чл. 55, ал. 2 от ЗДДФЛ, данъчната декларация по ал. 1 от нормата – за доходи, облагаеми с окончателен данък, се подава от лицето, придобило дохода, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка. Данъчната декларацията по чл. 55, ал. 1 се подава от лицето, придобило дохода, в срока за внасяне на данъка по чл. 67, ал. 1 – чл. 56, ал. 2 от ЗДДФЛ. » прочетете повече…

 

Подлежи ли на облагане с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ наемодателят – чуждестранно физическо лице (ЧФЛ), за получения доход от други ЧФЛ при отдаване на недвижимо имущество под наем?

Казус: Испански гражданин – собственик на апартамент, находящ се в гр. К………., през 2009 г. е предоставял апартамента си за временно ползване на наематели – физически лица, испански граждани. Последните са плащали наемната цена за ползването на апартамента по банкова сметка на наемодателя в Кралство Испания. Реализираният доход е в размер на 3581,22 лв. по курса на БНБ към датата на получаването, като както наемодателят, така и наемателите са местни лица на Кралство Испания.

Съгласно чл. 3 от ЗДДФЛ, данъчно задължени лица (ДЗЛ) са местните и чуждестранните физически лица (ЧФЛ), които са носители на задължението за данъци по този закон и местните и чуждестранните физически лица, задължени да удържат и внасят данъци по този закон. От значение е определяне главното качеството на физическото лице – да е местно или чуждестранно. Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина, а чуждестранните физически лица – само за придобити доходи от източници в Република България – чл. 6 и чл. 7 от ЗДДФЛ. » прочетете повече…

 

Извършване на доставка на строителни и монтажни дейности по климатизация на обекти на територията на държава – членка на ЕС и с получател данъчно задължено лице – място на изпълнение и задължение за начисляване на ДДС

Тема: Данъци, ЗДДС

Тези услуги са свързани със строителни и монтажни дейности по недвижим имот, намиращ се на територията на държава – членка на ЕС. На основание чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС мястото на изпълнение на тези доставки ще бъде там, където се намира недвижимият имот, в случая на територията на държава – членка.

При положение, че извършваните услуги не са свързани с недвижим имот (когато получател по доставката на услугата е данъчно задължено лице), мястото на изпълнение на доставката на услугата ще се определи съобразно разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС и ще бъде на територията на страната, в която получателят е установил независимата си икономическа дейност. Получател е данъчно задължено лице, регистрирано за целите на ДДС в държавата – членка където се осъществява доставката и в този случай мястото на изпълнение на доставката на услугата ще бъде на територията на държавата – членка. » прочетете повече…

   
разработено от creativedesign.bg