Абонаментно счетоводно обслужване;
Обработка на заплати, ТРЗ обслужване, администриране на човешки ресурси;
Счетоводни и данъчни консултации;
Регистрация на фирми;
Съставяне на междинни и годишни финансови отчети, данъчни декларации.

Независим финансов одит
Други подобни на одит услуги
    Ангажимент за преглед
    Ангажимент за договорени процедури
    Ангажимент за компилиране
Консултации в областта на преобразуване на търговски дружества и бизнескомбинации
Бизнес анализи

Трябва ли работниците и служителите да полагат подпис във ведомостта, когато трудовото им възнаграждение се изплаща по банков път?

Тема: Трудово право

Относно документална обоснованост и признаване на разхода за трудови възнаграждения съгласно ЗКПО и Закон за счетоводството:
Ведомостта за заплати (разплащателната ведомост) е първичен счетоводен документ, който засяга дейността на предприятието и съгласно изискванията на чл. 7, ал.2 от ЗСч съдържа най-малко следната информация:
– наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
– дата на издаване;
– предмет и стойностно изражение на стопанската операция;
– име, фамилия и подпис на съставителя. Следователно за извършеното начисление (по чл. 128, т. 1 от КТ), лицето, което има право да представлява, респ. управлява предприятието на работодателя полага подпис относно извършеното начисление, като правило върху самата ведомост за заплати.

При подписана от работодателя, (упълномощено от него лице) ведомост за заплати няма причина да не се приеме за достоверна осчетоводената въз основа на нея сума за трудово възнаграждение за съответния месец и разходът да бъде признат и за данъчни цели.

Относно проблемът как да се докаже, че е достоверна сумата на изплатеното въз основа на ведомостта за заплати възнаграждение.
В случаите на плащане в брой очевидно удостоверяването на полученото възнаграждение става чрез подпис на получателя.
При плащане по банков път се спазват следните порцедури:
– предоставя се на работодателя писмено искане за превод по банков път с посочена банкова сметка на лицето – подписано от самото лице;
-изплащането се удостоверява с документите за превод към съответните сметки, които както е известно се идентифицират и с ЕГН и имената на съответното лице;
– при поискване (в 14 –дневен срок) от работника или служителя работодателят е задължен да издава извлечение от ведомостите за заплати за изплатените или неизплатените трудови възнаграждения и обезщетения (чл. 128, т. 3 от КТ), т.е заинтересованото лице при съмнение винаги може да получи информация за дължимото му възнаграждение и да я съпостави с полученото по банков път. В практиката е установено работодателите (в случаите, когато работниците/служителите получават трудовите си възнаграждения по банков път) да предоставят на работниците и служителите си фишове за трудово възнаграждение.

Опасенията, че неподписаната от работниците и служителите разплащателната ведомост, която следва да се съхранява 50 г., като документ, въз основа на който се изчислява осигурителен стаж и доход, ще се приеме за нелигитимна са неоснователни. Осигурителите са се съобразили с различните процедури на изплащане на възнаграждението и са разработили различни изисквания. При изплащане на възнаграждения по банков път предприятието би следвало да пази платежни нареждания и фишове за заплати.

 

всички публикации в Полезно

 
разработено от creativedesign.bg