Абонаментно счетоводно обслужване;
Обработка на заплати, ТРЗ обслужване, администриране на човешки ресурси;
Счетоводни и данъчни консултации;
Регистрация на фирми;
Съставяне на междинни и годишни финансови отчети, данъчни декларации.

Независим финансов одит
Други подобни на одит услуги
    Ангажимент за преглед
    Ангажимент за договорени процедури
    Ангажимент за компилиране
Консултации в областта на преобразуване на търговски дружества и бизнескомбинации
Бизнес анализи

Ако доходът подлежи на облагане в Република България и ЧФЛ следва да подаде декларация по чл. 55, ал. 2 от ЗДДФЛ, ще представлява ли технически проблем обстоятелството, че не разполагате с личните данни на платците на дохода?

Казус: Испански гражданин – собственик на апартамент, находящ се в гр. К………., през 2009 г. е предоставял апартамента си за временно ползване на наематели – физически лица, испански граждани. Последните са плащали наемната цена за ползването на апартамента по банкова сметка на наемодателя в Кралство Испания. Реализираният доход е в размер на 3581,22 лв. по курса на БНБ към датата на получаването, като както наемодателят, така и наемателите са местни лица на Кралство Испания.

Съгласно чл. 55, ал. 2 от ЗДДФЛ, данъчната декларация по ал. 1 от нормата – за доходи, облагаеми с окончателен данък, се подава от лицето, придобило дохода, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка. Данъчната декларацията по чл. 55, ал. 1 се подава от лицето, придобило дохода, в срока за внасяне на данъка по чл. 67, ал. 1 – чл. 56, ал. 2 от ЗДДФЛ.

Действително чл. 55, ал. 3 от ЗДДФЛ изисква, в данъчната декларация да се посочват данни за платеца на дохода, независимо от кого е подадена декларацията, но в настоящия случай ЧФЛ е задължено да подаде данъчната декларация по чл. 55, независимо от количеството данни, с които разполага за платците на дохода – физически лица наемодатели.

Когато данъчната декларация по чл. 55, ал. 2 на ЧФЛ се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването се извършва в ТД на НАП по постоянния адрес на пълномощника – чл. 57, ал. 2 от ЗДДФЛ.

Удостоверението по чл. 58, ал. 1 от ЗДДФЛ за внесен по реда на този закон данък от чуждестранно физическо лице се издава по искане на лицето. Искането се подава в ТД на НАП, където е подадена или подлежи на подаване данъчната декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ.

 

всички публикации в Полезно

 
разработено от creativedesign.bg