Абонаментно счетоводно обслужване;
Обработка на заплати, ТРЗ обслужване, администриране на човешки ресурси;
Счетоводни и данъчни консултации;
Регистрация на фирми;
Съставяне на междинни и годишни финансови отчети, данъчни декларации.

Независим финансов одит
Други подобни на одит услуги
    Ангажимент за преглед
    Ангажимент за договорени процедури
    Ангажимент за компилиране
Консултации в областта на преобразуване на търговски дружества и бизнескомбинации
Бизнес анализи

Правила за изготвяне на график за използване на платен годишен отпуск

Правото на платен годишен отпуск е следствие от размера на трудовия стаж. Работника или служителя следва да е работил най-малко 8 месеца по трудово правоотношение. КТ регламентира минималния размер на платения годишен отпуск (чл. 155, ал. 4) – 20 работни дни.

По отношение на ползването на този отпуск е в сила следното правило: разреша се наведнъж или на части, като се ползва в съответствие с изготвения от работодателя график (чл. 172).

До 31 декември на предходната календарна година работодателя утвърждава график за ползването на платения отпуск за следващата календарна година. Изготвя се така, че даде възможност на работниците и служителите да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага.

Данните, които се съдържат в графика се уреждат с наредба на Министерския съвет – Наредба за работното време, почивките и отпуските – „чл. 37 а, (3) Графикът съдържа данни за трите имена на работника или служителя, заеманата длъжност и организационното (структурното) звено, в което работи, продължителността на основния и допълнителния платен годишен отпуск в работни дни, началната и крайната дата на ползването му, календарната година, за която се полага отпускът, и други данни, свързани с ползването на платения годишен отпуск.”

В графика се включват всички работници и служители, които ще ползват платен годишен отпуск през календарната година, като работодателя допълва графика с работниците и служителите, които са започнали работа след утвърждаването му. Изготвя се заповед за утвърждаване на графика.

С утвърдения график задължително трябва да са запознати всички работници и служители, като това следва да се удостовери с документ.

Въведено е задължение отпуска да се ползва до края на календарната година, за която се полага. В случай, че през периода на отпуска работника или служителя се намира в друг отпуск той може да го ползва в друго време през календарната година.
Платения годишен отпуск се ползва след писмено разрешение на работодателя, след подадено заявление (писмено) от работника или служителя.

Работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя без негово съгласие при следните случаи:
– по време на престой повече от 5 работни дни;
– при ползване на отпуска едновременно то всички работници или служители, предвидено в нормативен акт, колективен трудов договор или правилник за вътрешния трудов ред;
– в случай, че до определената в графика, началната дата за ползване работника или служителя не е поискал ползването му.
Работодателят може да отложи ползването на отпуск за следващата календарна година, но не повече от 10 работни дни на работник или служител. Отлагането става в писмена форма и поради индивидуалния характер на трудовото правоотношение не е възможно да се отложи със заповед общо за всички работници и служители. Отложените до 10 дни задължително се ползват през следващата календарна година и няма възможност за повторно отлагане.

Отлагане на основание чл. 176, ал. 2 от КТ
Когато работника или служителя не е имал възможност да използва платения си годишен отпуск изцяло или отчасти поради ползване на друг вид отпуск (временна неработоспособност, бременност и раждане и осиновяване или отглеждане на дете), платения годишен отпуск се ползва наведнъж в календарната година, в която отпада.

 

всички публикации в Полезно

 
разработено от creativedesign.bg